Algemene Voorwaarden Klaskit Cursussen

Klaskit Cursussen wordt uitgevoerd door b&t onderwijs.

1.1

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen B&T Onderwijs, hierna te noemen opdrachtnemer, en een opdrachtgever, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.1.

De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2.

Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk wordt bevestigd. Een voorlopige aanvaarding kan telefonisch of per e-mail geschieden, maar dient hierna alsnog schriftelijk te worden bevestigd.

2.3

Cursisten hebben na inschrijving een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen zij hun inschrijving kosteloos kunnen annuleren.

2.4.

De in een offerte vermelde prijzen zijn altijd inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

3.1.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogens overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaraan opdrachtnemer aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

3.5.

Indien is overeengekomen, dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren, als haar ter ore komt, dat de verkregen informatie onjuist is, ook als de uitvoering van de opdracht reeds begonnen is.

4.1.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen.

4.2.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5.1

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2

Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de  opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal opdrachtnemer daarbij aangeven, in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst voor dit honorarium enig gevolg heeft.

5.4

In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden, die aan haar kunnen worden toegerekend.

6.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als de aard van de informatie dit met zich mee brengt.

6.2

B&T onderwijs hanteert een privacyreglement dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Het reglement wordt gepubliceerd op de website van B&T Onderwijs.

7.1

Onverminderd het bepaalde in artikel 6. (Geheimhouding) van deze voorwaarden, behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

7.2

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, broncodes, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis worden gebracht. Deze stukken blijven eigendom van opdrachtnemer.

7.3

Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.1

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij er een vaste looptijd is afgesproken. De opzegging dient schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden. Partijen dienen in dat geval een  opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.

8.2

In geval van tussentijdse opzegging heeft opdrachtnemer, naast vergoeding van gemaakte kosten, recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

9.1

Indien opdrachtnemer onverhoopt een training moet annuleren, hetzij door bijzondere omstandigheden, dan wel door een onvoldoende aantal inschrijvingen, dan worden de ingeschrevenen hiervan z.s.m. op de hoogte gebracht; aan hen worden geen kosten in rekening gebracht als er geen vervangende training overeengekomen kan worden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, die voor de deelnemer voortvloeien uit annulering of wijziging van de training.

9.2 terugbetaling

Indien opdrachtnemer de training annuleert, dan stort zij eventueel reeds betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen terug.

9.3

Indien kandidaat-deelnemers hun deelname annuleren, dan worden de volgende kosten in rekening gebracht:

• bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van de training worden 25% van de trainingskosten berekend.

• vanaf 15 dagen tot en met 4 weken vóór aanvang van de training worden 50% van de trainingskosten in rekening gebracht.

• tot 14 dagen vóór de aanvang van de training worden de volledige trainingskosten, inclusief verblijfkosten, in rekening gebracht.

9.4

Annulering dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden; voor de beoordeling van de annuleringstermijn zal de datum van de poststempel dan wel de ontvangstdatum van de email als uitgangspunt dienen.

9.5

In overleg met opdrachtnemer, kan de afzeggende deelnemer vervangen worden door een collega.

10.1

De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

• na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden geven opdrachtnemer goede  grond te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan voldoen;

• indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.

10.2

In de hierboven genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan; één en ander laat het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen onverminderd.

11.1

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

11.2

Klachten worden in behandeling genomen door de bedrijfsleiding.

11.3

De bedrijfsleiding beslist binnen 30 dagen in hoeverre een klacht gegrond is.

11.4

Als een klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond wordt verklaard, dan staat de weg open naar de externe klachtencommissie.

11.4 De afhandeling van de klachten gebeurt door de door B&T Onderwijs VOF ingestelde externe klachtencommissie.

11.5

Klachten worden behandeld in overeenstemming met het klachtenreglement.

11.6

Uitspraken van de klachtencommissie zijn voor beide partijen bindend.

11.7

Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Aansprakelijkheid).

12.1

Voor aanbiedingen en overeenkomsten, waarin een vast honorarium wordt aangeboden of  overeengekomen, gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

12.2

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten, 10% onvoorzien en auteurscorrecties.

12.3

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkend een uurtarief is overeengekomen.

12.4

Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten, 10% onvoorzien en auteurscorrecties.

12.5

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

12.6

Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer mag stijgingen in de productiekosten doorbereken. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem vóór de ingangsdatum is medegedeeld.

12.7

Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

12.8

Het uurtarief zal jaarlijks via de website en/of de tarievenlijst van de opdrachtnemer bekend worden gemaakt.

13.1

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer NL31RABO 0152 6593 58 t.n.v. B&T Onderwijs in Bolsward. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag 7 procent boeterente verschuldigd plus wettelijke rente.

13.2

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de  verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.3

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14.1

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening rechte voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden op een minimum gesteld van 175 euro. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

14.2

De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer gemaakte kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

15.1

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

15.2

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer maximaal het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

16.1

Tijdens overmacht, waaronder ook wordt begrepen een ernstige ziekte van één der directieleden, worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.2

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

16.3

Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet, als het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel, geen zelfstandige waarde heeft.

17.1

Opdrachtnemer streeft ernaar om haar servers gedurende 360 dagen per jaar, 24 uur per dag bereikbaar te houden.

17.2

De bereikbaarheid van Keiwijzer® en Keimaat is afhankelijk van de werking van het internet. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van keiwijzer, wanneer er een internetstoring optreedt, buiten machte van de opdrachtnemer.

17.3

Voor onderhoud aan servers kan de verbinding op werkdagen onder kantooruren maximaal een half uur worden onderbroken.

17.4

Groot serveronderhoud vindt in het weekeinde, of in de periode tussen kerstmis en nieuwjaarsdag plaats en duurt maximaal 48 uur.

17.5

De totale “downtime” voor serveronderhoud is niet meer dan 120 uur per jaar. In het geval van een server storing, garandeert opdrachtnemer, dat Keiwijzer uiterlijk na 3 werkdagen weer bereikbaar is.

18.1

Elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarin het klachtenreglement niet voorziet, zal in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Leeuwarden. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet, of het toepasselijke internationale verdrag, bevoegde rechter.

19.1

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 48 uur beantwoord.

19.2

Indien de gestelde vraag niet binnen 48 uur is te beantwoorden, dan wordt de vragensteller hiervan op de hoogte gebracht. Deze mededeling omvat tevens de termijn waarbinnen de vraag alsnog wordt beantwoord.

20.1

Het intellectuele eigendom van de cursusmaterialen blijft bij B&T Onderwijs en Pedro de Bruyckere. Na betaling van de cursus gaat het economisch eigendom van de verstrekte materialen over op de deelnemer.

21.1

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.